Oświetlenie akwarium

Odpowiednie oświetlenie akwarium jest sprawą bardzo ważną, gdyż tylko wystar­czająca ilość światła umożliwia życie ro­ślin wodnych, których aktywność jest podstawą stworzenia odpowiednich wa­runków życiowych w naszym akwarium. Dostateczna ilość światła potrzebna jest także dla dobrego samopoczucia ryb i in­nych zwierząt wodnych, o ile nie są to zwierzęta ciemnolubne. Obecnie biologi­czny cel można osiągnąć oświetlając ak­warium sztucznie. Światło naturalne ograniczane jest przez szyby w oknach i zasłony, zwłaszcza wtedy gdy pada z boku.

Sztuczne oświetlenie pozwala w zimowe miesiące wydłużyć dzień do 14-16 go­dzin, które są potrzebne do pielęgnacji tropikalnego akwarium. Umożliwia po­nadto obserwację akwarium i jego miesz­kańców także w godzinach wieczornych. Jest ono szczególnie cenne dla osób pra­cujących zawodowo, które dopiero wie­czorem znajdują czas na zajęcie się swym akwarium.

Sztuczne oświetlenie spełniać musi trzy warunki:

  1. Dostatecznie oświetlać akwarium, by można było śledzić wszystkie procesy.
  2. Ukazywać w pełni kolory ryb i roślin.
  3. Umożliwiać wzrost i rozwój roślin, a także ryb.

Uwaga! Przy mocnym oświetleniu rozwi­jają się glony, co jest oznaką obecności w wodzie akwarium produktów przemia­ny materii. Samo światło nie przyspiesza wzrostu glonów, jedynie światło z rozpu­szczonymi w wodzie zanieczyszczeniami.

Źródłem światła mogą być zwykłe żarów­ki i jarzeniowe świetlówki. Obydwa ro­dzaje mają zalety i wady.

Zwykłe żarówki korzystne są dla wzrostu roślin, pozwalają uwydatnić się kolorom, choć nie w tym stopniu co światło natural­ne. Mogą one służyć przede wszystkim do oświetlania mniejszych akwariów. Oświetlając większe zbiorniki należy uwzględnić fakt, że zwykłe żarówki zna­czną część energii elektrycznej przetwa­rzają w ciepło, zatem przy długiej eksplo­atacji będą kosztowne.

Uwaga! Do akwariów z krajowymi ryba­mi i zwierzętami wodnymi nie używa się zwykłych żarówek, ponieważ wytwarza­ją one zbyt dużo ciepła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *