Grupowanie roślin w akwariach

Układ roślin nie może być przypadkowy,

lecz podlega określonym prawidłowoś­ciom, wypływającym z jednej strony z na­szego poczucia piękna, z drugiej zaś z charakteru rozwoju roślin i ich wyma­gań życiowych. Poza tym musimy uwzględnić objętość zbiornika oraz tryb życia ryb, które chcemy hodować. Zatem odpowiedzieć powinniśmy sobie na pyta­nie, czy np. obsadzać roślinami gęściej czy rzadziej, zostawić rybom więcej miej­sca do pływania czy też nie. Wreszcie czy będą potrzebne rośliny pływające po po­wierzchni czy w toni wodnej.

Chaos i nadmiar zawsze robi niekorzyst­ne wrażenie. Lepiej jest ograniczyć się do mniejszej liczby gatunków roślin. Akwa­rium będzie wtedy piękniejsze i prze­stronniejsze.

Natura jest najlepszym wzorem. W natu­ralnych zbiornikach wodnych określone partie dna często porośnięte są roślinami jednego gatunku, lecz w dużej liczbie osobników. Bierzmy więc przykład z natury.

Rośliny osiągające duże rozmiary najle­piej sadzić pojedynczo, aby mogły się rozrastać. Potrzebują one odpowiedniej przestrzeni, dlatego, gdy są jeszcze małe, trzeba przewidzieć ich przyszły rozwój. Dotyczy to zresztą wszystkich roślin. Nie ma sensu od razu zapchać nimi akwa­rium.

Rośliny rozłogowe powinny otrzymać ta­ką powierzchnię dna, by miały się gdzie rozrastać. Większość akwarystów lubi bardzo gęsty porost roślin, jednak musi się on utworzyć w naturalny sposób.

Rośliny krzaczaste, tworzące boczne pę­dy, posadzone pojedynczo są nieetektow- ne. Dotyczy to szczególnie roślin o deli­katnych liściach. Takie rośliny najlepiej jest sadzić kępami obok siebie. Krzewie­nie się roślin można przyspieszyć obcina­jąc wierzchołki pędów. Wkrótce wypusz­czą one pędy boczne. Pamiętajmy, że cierpliwość jest cechą miłośnika roślin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *