Akwarium z tropikalnymi i subtropikalnymi rybami

I typ akwarium

Akwarium ma charakter potoku o słabym poroście roślinnym, strefy brzegowej rzeki lub zatoki je­ziornej.

Urządzenie: podłoże – piasek średni do grubego, kilka okrągłych i płaskich kamieni ułożonych obok siebie, trzcina lub bambus jako środki dekoracyjne.

Małe ryby: danio pręgowany, danio tęczowy, danio kropkowany, pręgowane gatunki razbor, brzanka (Puntius phutunio), brzanka różowa i podobne gatunki.

Żwawik czerwieniak, zwinnik czerwonousty, mie- dzik obrzeżony, błyszczyk brylantowy, zwinnik Costello, skrzelopiór, pstrążeń srebrzysty, pstrąże- nica marmurkowana, pstrążenica mała.

Ryby większe: brzanka Everetta, brzanka czarno- pręga, danio malabarski, danio krępaczek oraz tę- czanki i glonojad syjamski.

Wymagania życiowe: większość tych ryb lubi czys­tą, bogatą w tlen, niezbyt starą wodę, słońce (zastęp­czo wystarczy światło sztuczne) i wiele przestrzeni do pływania, dlatego rośliny nie mogą być zbyt gęsto sadzone. Środki dekoracyjnewykorzystujemy oszczędnie. Najodpowiedniejsza temperatura po­między 22 a 24°C. Generalnie żywimy pokarmem żywym i suchym o odpowiedniej wielkości, dodat­kowo także pokarmem roślinnym (zwiędła sałata, mrożony szpinak, glony, parzone płatki owsiane).

Dodatkowe wyposażenie: napowietrzanie jest wskazane, ponieważ wymienione tutaj ryby efek­towne są dopiero w większej liczbie egzemplarzy tego samego gatunku. Filtr może być korzystny, ponieważ dużo ryb karpiowatych chętnie kopie (czego kąsaczowate prawie nie robią). Ogrzewanie konieczne w każdych okolicznościach.

Akwarium ma charakter gęsto zarośniętego roślin­nością rowu, zatoki lub bocznego odgałęzienia du­żej rzeki, w których woda stoi lub płynie bardzo wolno. Naniesione pnie i gałęzie drzew oraz gęsta roślinność stwarzają rybom możliwość ukrycia się.

Urządzenie: podłoże – piasek średniej grubości, wyłożony wyparzonym torfem, kilka okrągłych i płaskich kamieni ułożonych w grupach. Do deko­racji wykorzystać możemy przede wszystkim korze­nie i trzcinę. Ściana tylna typ 2 lub 4.

Ryby: razbora klinowa, różne pręgowane brzanki, brzanka cojlońska, brzanka wielkołuska, brzanka purpurowa, brzanka smukła, brzanka brokatowa, brzanka kropkowana, smukleń pryskacz, bystrzyk z Serpa, bystrzyk ozdobny, neon Innesa, bystrzyk trójpręgi, zwinnik nadobny, hokejówka amazońska, różne gatunki drobnoustków, ukośnik ozdobny, żałobniczka, bystrzyk czerwony, bystrzyk dwupręgi, bystrzyk pięknopłetwy, bystrzyk barwny, pry- stelka, zwinnik latarnik.

Proponowany zestaw ryb można urozmaicić doda­jąc: kiryski, cierniooczki, glonojady, sporadycznie żyworodne piękniczkowate, szczupieńczyki i stru- mieniaki, które ożywią przede wszystkim warstwę powierzchniową i przydenną.

Wymagania życiowe: ryby te lubią czystą, co ty­dzień odświeżaną wodę. Potrzebują dużo światła, lecz także możliwości ukrycia się oraz miejsc zacie­nionych.

Rośliny tylko miejscami mogą być posadzone bar­dzo gęsto, gdyż musi być zostawiona wystarczająca ilość miejsca do pływania. Ryby żywimy żywym i suchym pokarmem odpowiedniej wielkości z do­datkiem pokarmu roślinnego. Wymagania termicz­ne pomiędzy 22 a 26°C.

Wyposażenie: trzeba przewidzieć napowietrzanie i filtr, bezwarunkowo musimy zastosować ogrze­wanie.

Rośliny dla grupy A: nadwódka szerokolistna, syne- ma trójkwiatowa, różdżyca rutewkowata, nurzaniec śrubowy, nurzaniec olbrzymi, żabienice, moczarka argentyńska, logarosyfon mszysty, podwodne formy strzałki wodnej, kabomba, nadwódka wielonasien- na (przy mocno kopiących rybach karpiowatych nie obsadzać akwarium dwiema ostatnimi roślinami), kryptokoryny, aponogetony (onowódki), na powie­rzchni żabiściek południowoamerykański, wgłęb- ka, salwinia i pływająca forma różdżycy rutewko- watej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *